L’evangeli d’aquest segon diumenge de quaresma ens porta, com cada any, la perícope de la Transfiguració de Jesús, aquest cicle relatada per l’evangelista Marc. Fem avui una mica de lectiu divina proposant una composició de lloc, de personatge i de pensaments.

Ens trobem junt amb Jesús pujant una muntanya, que la tradició ha volgut indicar com el mont Tabor, un petit monticle d’uns 500 metres d’alçada que s’erigeix enmig de la plana de Galilea. Ens posem les botes de muntanya per pujar a aquest monticle, que si bé no és gaire alt, un cop hi pugem, ens trobarem ja una mica esgotats. Veiem, doncs, que primer cal pujar amb Jesús a la muntanya, tal com Moisès també va pujar a la muntanya del Sinaí, on va rebre les tauletes del decàleg i on es trobà amicalment amb el Senyor. Aquest cop Jesús puja amb nosaltres, ens acompanya en la nostra travessia, on al cim ens trobarem amb el Senyor. Tanca els ulls i imagina com és aquesta pujada: el cant dels ocells, que davant la presència de Jesús s’esforcen amb les seves millors notes; la natura florida d’una primavera que està arribant, i que amb un bell tapís de colors engalana i perfuma la terra; també imagina les roques, la pols i el teu esforç per fer aquesta ascensió vers el cim de la muntanya: si de fet no esperes rebre una gratificació per aquest esforç, no cal que hi pugis… què esperes rebre? Una bonica vista? Una estona agradable amb els amics? Un dia de descans i esport? O esperes quelcom de més elevat?

Estant ja al cim un núvol cobreix aquests quatre amics que han pujat al Tabor. Jesús, Pere, Jaume i Joan es troben envoltats d’una boira espessa i no poden donar un pas sense entrebancar. Val més quedar-se quiet i esperar que la boira passi, sinó podrien prendre mal. Aquesta boira, però, no és una boira com qualsevol altra. Aquest és el núvol de la presència de Déu. Veiem també en el llibre de l’Èxode com un núvol es posa sobre la tenda de l’aplec cada vegada que Moisès hi entra per parlar amb Déu, de manera que mentre el núvol està sobre la tenda, ningú en pot sortir i ningú en pot entrar. Ara, al mont Tabor, no cal una tenda per trobar-se amb el Senyor, sinó que aquesta trobada es fa directament a través de la carn del Verb encarnat, Jesucrist. Us confesso, estimats, que per a mi la presència del núvol té una força molt gran. Durant els meus anys de seminari cada mes de febrer anàvem durant una setmana a fer exercicis espirituals al monestir del Miracle, prop de Solsona. En aquella època de l’any, i en la zona en que ens trobàvem, cada dia ens llevàvem del llit amb una boira espessa que no desapareixia fins a mitja tarda. Aquesta boira amb la que em trobava, més que ser una molèstia per a passejar per aquells paratges naturals, es convertia en l’oportunitat d’un diàleg personal amb el Senyor Déu: Ell ens acollia, no permetia que les noticies de fora ens despistessin dels nostres exercicis, i ens envoltava durant tot el dia de manera que allí on anessis, sempre el trobessis a Ell. Estimat germà, medita com d’espessa és aquesta boira, com et sents perdut enmig d’un lloc que no coneixes, però a la vegada, com et sents plenament acollit per les mans misericordioses de Jesús, fins al punt de poder exclamar amb Pere: Senyor, què bé que s’està aquí! Senyor, què bé és d’estar en la vostra presència.

Continua el nostre relat evangèlic amb l’aparició de Moisès i Elies, dos grans personatges de l’antic testament. Com reconeixem que són Moisès i Elies, si mai abans els hem vist? No tenim cap fotografia d’ells, cap dibuix… només en tenim algunes descripcions. És fàcil, però, de reconèixer-los. Moisès apareix amb la cara tapada per un vel, perquè hem de recordar que quan ell baixà del Sinaí, després d’haver-hi passat quaranta dies en la presència del Senyor, el seu rostre era canviat, era un rostre lluminós, ple de la gràcia del Senyor. Era tant lluminós que els ulls dels israelites, plens de pecats, no el podien suportar, els encegava. Moisès hagué de tapar-se el rostre amb un vel a fi de poder conviure amb el seu poble, i només es treia el vel davant de la presència del Senyor. Per altra part Elies també ens és un personatge històric ben descrit. És el més gran dels profetes, defensà la llei del Senyor davant dels quatre cents profetes de Baal, i a la fi de la seva vida, fou endut al cel en un carro de foc; no va conèixer la mort. Ens ve representat com un home amb un rostre lluminós. Però els rostres lluminosos de Moisès i d’Elies són obscuritat comparat amb el rostre de Jesús, l’autor de la vida. Imagina ara, amic meu, què es sent interiorment davant de la presència del Senyor que se’ns revela tal i com és. Podem ajudar-nos amb algun altre passatge de les escriptures per a aquesta meditació, per exemple, la vocació del profeta Isaïes en el capítol sisè del mateix llibre, la vocació de Samuel en el segon capítol també del mateix llibre, o l’aparició de l’àngel a Zacaries en el primer capítol de Lluc. Pensa com la seva llum pura il·lumina fins els més foscos dels teus racons: res queda en les tenebres, tot surt a la llum. I això, tot i que al principi ens pugui provocar rebuig, esdevé una plaentera sensació, una descàrrega de la consciència sabent que res ha quedat amagat, que de res n’has d’amagar-te.

Finalment escoltem una veu, la del Pare. I diu: Aquest és el meu Fill estimat, escolteu-lo. Escoltem-lo, doncs, en les seves paràboles, en les seves explicacions morals i també teològiques, escoltem-lo en les seves exclamacions de lloança quan agraeix al Pare tots els dons que d’Ell ha rebut; escoltem-lo en la seva pregària quan es dirigeix a Déu amb un apel·latiu tant familiar com el d’Abbà, papà; escoltem-lo també ens els seus bufecs de sofriment camí del calvari… no deixem que res d’Ell se’ns passi inadvertit. I tu, què t’has proposat per escoltar-lo? Què t’has proposat per conèixer millor a Jesús? Pere, Jaume i Joan presenciaren la transfiguració com un do, una gràcia; però a tu Déu no se t’ha revelat d’una forma tant explícita. Però si el busques, el trobaràs: en les Escriptures, en la comunitat eclesial, en el proïsme, en la pregària… Acostem-nos al Senyor.

Al final, aquesta visió s’acaba i tots han de baixar del Tabor i tornar a les seves tasques habituals. Però baixen diferents, baixen també amb el rostre il·luminat. Doncs que en acabar aquesta quaresma, camí de la Pasqua, també acabem amb el rostre més lluminós, un rostre que expressa alegria, amor, joia, misericòrdia…

Déu Pare omnipotent, vos que ens heu manat d’escoltar el vostre Fill, alimenteu el nostre esperit amb la vostra paraula perquè amb una mirada neta puguem contemplar amb joia la gloria del vostre rostre. (Oració col·lecta del dia d’avui, segon diumenge de Quaresma)

¡Qué bien se está aquí!

El evangelio de este segundo domingo de cuaresma nos lleva, como cada año, la perícopa de la Transfiguración de Jesús, este ciclo relatada por el evangelista Marcos. Hacemos hoy un poco de lectivo divina proponiendo una composición de lugar, de personaje y de pensamientos.

Nos encontramos junto a Jesús subiendo una montaña, que la tradición ha querido indicar como el monte Tabor, un pequeño montículo de unos 500 metros de altura que se erige en medio de la llanura de Galilea. Nos ponemos las botas de montaña para subir a este montículo, que si bien no es muy alto, una vez subimos, nos encontraremos ya un poco agotados. Vemos, pues, que primero hay que subir con Jesús a la montaña, tal como Moisés subió al monte Sinaí, donde recibió las tablillas del decálogo y donde se encontró amigablemente con el Señor. Esta vez Jesús sube con nosotros, nos acompaña en nuestra travesía, donde en la cima nos encontraremos con el Señor. Cierra los ojos e imagina cómo es esta subida: el canto de los pájaros, que ante la presencia de Jesús se esfuerzan con sus mejores notas; la naturaleza floreciente de una primavera que está llegando, y que con un hermoso tapiz de colores engalana y perfuma la tierra; también imagina las rocas, polvo y tu esfuerzo para hacer esta ascensión hacia la cima de la montaña: si de hecho no esperas recibir una gratificación por este esfuerzo, no es necesario que subas… ¿Qué esperas recibir? ¿Una bonita vista? ¿Un rato agradable con los amigos? ¿Un día de descanso y deporte? ¿O esperas algo más elevado?

Estando ya en la cima una nube cubre estos cuatro amigos que han subido al Tabor. Jesús, Pedro, Santiago y Juan se encuentran rodeados de una niebla espesa y no pueden dar un paso sin tropezar. Más vale quedarse quieto y esperar a que la niebla pase, sino podrían hacerse daño. Esta niebla, sin embargo, no es una niebla como cualquier otra. Este es la nube de la presencia de Dios. Vemos también en el libro del Éxodo como una nube se pone sobre la tienda del encuentro cada vez que Moisés entra para hablar con Dios, de modo que mientras la nube está sobre la tienda, nadie puede salir y nadie en puede entrar. Ahora, en el monte Tabor, no hay una tienda para encontrarse con el Señor, sino que este encuentro se hace directamente a través de la carne del Verbo encarnado, Jesucristo. Os confieso, queridos, que para mí la presencia de la nube tiene una fuerza muy grande. Durante mis años de seminario cada mes de febrero íbamos durante una semana a hacer ejercicios espirituales en el monasterio del Miracle, cerca de Solsona. En aquella época del año, y en la zona en que nos encontrábamos, cada día nos levantábamos de la cama con una niebla espesa que no desaparecía hasta media tarde. Esta niebla con la que me encontraba, más que ser una molestia para pasear por aquellos parajes naturales, se convertía en la oportunidad de un diálogo personal con el Señor: Él nos acogía, no permitía que las noticias de fuera nos despistaran de nuestros ejercicios, y nos rodeaba durante todo el día por lo que allí donde fueras, siempre te encontraras a Él. Querido hermano, medita como de espesa es esta niebla, como te sientes perdido en medio de un lugar que no conoces, pero a la vez, como te sientes plenamente acogido por las manos misericordiosas de Jesús, hasta el punto de poder exclamar con Pedro: Señor, qué bien se está aquí! Señor, qué bien es estar en tu presencia.

Sigue nuestro relato evangélico con la aparición de Moisés y Elías, dos grandes personajes del antiguo testamento. ¿Cómo reconocemos que son Moisés y Elías, si nunca antes los hemos visto? No tenemos ninguna fotografía de ellos, ningún dibujo… sólo tenemos algunas descripciones. Es fácil, pero, de reconocerlos. Moisés aparece con la cara tapada por un velo, porque debemos recordar que cuando él bajó del Sinaí, después de haber pasado cuarenta días en la presencia del Señor, su rostro había cambiado, era un rostro luminoso, lleno de la gracia del Señor. Era tan luminoso que los ojos de los israelitas, llenos de pecados, no lo podían soportar, los cegaba. Moisés tuvo que taparse el rostro con un velo a fin de poder convivir con su pueblo, y sólo se quitaba el velo ante la presencia del Señor. Por otra parte Elías también nos es un personaje histórico bien descrito. Es el más grande de los profetas, defendió la ley del Señor ante los cuatrocientos profetas de Baal, y al fin de su vida, subió al cielo en un carro de fuego; no conoció la muerte. En viene representado como un hombre con un rostro luminoso. Pero los rostros luminosos de Moisés y de Elías son oscuridad comparado con el rostro de Jesús, el autor de la vida. Imagina ahora, amigo mío, que se siente interiormente ante la presencia del Señor que se nos revela tal como es. Podemos ayudarnos con algún otro pasaje de las escrituras para esta meditación, por ejemplo, la vocación de Isaías en el capítulo sexto del mismo libro, la vocación de Samuel en el segundo capítulo también del mismo libro, o la aparición del ángel a Zacarías en el primer capítulo de Lucas. Piensa como su luz pura ilumina hasta los más oscuros de tus rincones: nada queda en las tinieblas, todo sale a la luz. Y esto, a pesar de que al principio nos pueda provocar rechazo, se convierte en una placentera sensación, una descarga de la conciencia sabiendo que nada ha quedado escondido, que de nada tienes que esconderte.

Finalmente escuchamos una voz, la del Padre. Y dice: Este es mi Hijo amado, escuchadle. Escuchémosle, pues, en sus parábolas, en sus explicaciones morales y también teológicas, escuchamos-en sus exclamaciones de alabanza cuando agradece al Padre todos los pues que de Él ha recibido; escuchamos-en su oración cuando se dirige a Dios con un apelativo tan familiar como el de Abba, papá; escuchemos también sus soplos de sufrimiento camino del calvario… no dejamos que nada de Él nos pase inadvertido. Y tú, ¿qué te has propuesto para escucharlo? ¿Qué te has propuesto para conocer mejor a Jesús? Pedro, Santiago y Juan presenciaron la transfiguración como un don, una gracia; pero a ti Dios no se te ha revelado de una forma tan explícita. Pero si lo buscas, lo encontrarás: en las Escrituras, en la comunidad eclesial, en el prójimo, en la oración … Acerquémonos al Señor.

Al final, esta visión se acaba y todos deben bajar del Tabor y volver a sus tareas habituales. Pero bajan diferentes, bajan también con el rostro iluminado. Pues nosotros, al acabar esta cuaresma, camino de la Pascua, también acabemos con el rostro más luminoso, un rostro que exprese alegría, amor, alegría, misericordia …

Dios Padre omnipotente, que nos has mandado escuchar a tu Hijo, alimenta nuestro espíritu con tu palabra porque con una mirada limpia podamos contemplar con alegría la gloria de su rostro. (Oración colecta del día de hoy, segundo domingo de Cuaresma)

por Pau Manent Bistué

Soy seminarista de la diócesis de Barcelona, en España. Nací el año 1990, y a la temprana edad de 18 años me decí por estudiar ingeniería aeroespacial. Me licencié en el año 2014 en la Universitat Politècnica de Catalunya. Tras un año de discernimiento vocacional, ingresé en el seminario de mi diócesis, la querida Barcelona. Allí me formé para ser presbítero, y estudié las licenciaturas de filosofía y teología. Al terminar la licencia de teología, a falta de unos pocos meses para recibir la ordenación, mi obispo y la diócesis me mandaron a estudiar a Roma el máster y el doctorado en teología fundamental, en la Universidad Pontifícia Gregoriana.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *