De l’evangeli segons sant Lluc:

Un dels criminals penjats a la creu l’injuriava dient:

–¿No ets el Messies? Doncs salva’t a tu mateix i a nosaltres!

Però l’altre, renyant-lo, li respongué:

–¿Tu tampoc no tens temor de Déu, tu que sofreixes la mateixa pena? I nosaltres la sofrim justament, perquè rebem el que mereixen els nostres actes, però aquest no ha fet res de mal.

I deia:

–Jesús, recorda’t de mi quan arribis al teu Regne.

Jesús li digué:

–T’ho asseguro: avui seràs amb mi al paradís.

Avui vull contemplar aquesta tercera paraula de Jesús, que penjat en el patíbul escoltà les paraules d’aquells dos homes que estaven penjats de la mateixa forma que Ell. Diu l’evangeli de Lluc que aquests dos homes eren dos lladres comuns; però sabem que les lleis romanes no condemnaven a la mort a un lladre comú. La pena de mort era reservada per a aquelles persones que haguessin realitzat crims greus: assassinats, violacions, revoltes en contra del Cèsar… no eren per tant uns simples lladres, val més dir que eren uns criminals.

Aquesta parella de criminals havia vist la seva hora avançada per motiu de la condemna de Jesús. La pressa dels sacerdots i dels fariseus per acabar amb l’anomenada de Jesús abans de la Pasqua havia provocat que aquells dos homes també fossin duts al patíbul, ja que es munta una crucifixió pública per un sol home. De ben segur que aquells dos criminals n’estaven agraïts de veure els seus dies escurçats a causa d’aquelles presses. Per això podem contemplar les paraules de l’anomenat “el mal lladre”, que amb un to despectiu se’n riu de Jesús i li diu que els salvi. De fet això mateix és el que fa Jesús, tot morint a la creu està salvant a tots els homes, també els pitjors criminals. A vegades nosaltres tenim una sensació que necessitem ser salvats ara i aquí, tenim una certa pressa per veure’ns salvats, per veure’ns alliberats de les nostres angoixes, dolors, tristeses, malalties… i no veiem que aparegui un miracle en el cel que ens salvi. Tenim aquesta pressa, i si després d’haver-ho demanat un parell o tres de vegades en la pregària no veiem resolts els nostres problemes, moltes vegades ens sorgeixen els pensaments de ser abandonats per Déu, de no ser algú estimat per Ell, o bé que Ell no té el poder per guarir-nos. Hem de canviar aquesta actitud, perseverar en la pregària, perseverar en la fe, tot sabent que si Déu permet que el mal ens colpeixi, és per al nostre creixement personal. Podem finalitzar aquesta primera part en que ens hem fixat en el mal lladre amb dues cites bíbliques que ens han d’esperonar a la pregària pacient:

Acceptem els béns com un do de Déu, i no hem d’acceptar els mals? (Job 2,10)

¿I Déu no farà justícia als seus elegits que clamen a ell de nit i de dia? ¿Creieu que els tindrà esperant? Us asseguro que els farà justícia molt aviat. Però el Fill de l’home, quan vingui, ¿trobarà fe a la terra? (Lc 18,7-8)

Ara fixem-nos en l’actitud de l’anomenat bon lladre (si bé, com ja hem dit, era un criminal), que la tradició ha volgut anomenar amb el nom de Dimas. Ell reconeix que ha estat un home injust, un pecador, i que rep el càstig merescut pels seus actes. Acaba amb la petició a Jesús de fer-lo entrar en el seu Regne. Algú que parla d’aquesta manera no és pas un inculte, sinó que és algú que té realment consciència del mal que ha fet a aquesta societat. Possiblement aquest home hauria rebut l’evangeli quan estava en la presó, i allí s’hauria convertit a la fe en Jesucrist, volent de veritat canviar de vida, emmenar tot el mal que ha fet i començar a construir el Regne de Déu a la terra, que ell també esperava. Tots nosaltres som també una miqueta com aquest condemnat: tenim fe en Jesucrist, però moltes vegades les nostres obres no ho demostren. Tenim grans propòsits en el cor, però al mateix temps estem barallats amb els veïns, ens aprofitem d’aquells companys de feina que estan a les nostres ordres, defraudem tot el que podem a hisenda, ens desocupem del benestar dels pares o dels fills… hi ha tantes coses a fer per a construir el Regne de Déu, i tant poc temps per a fer-ho! Si et descuides, se’t passarà la vida pensant en projectes, però sense haver fet res. Tinguem ara una mirada vers Dimas i confessem-nos pecadors, reconeixem les nostres faltes, grans o petites, i proposem-nos de corregir-les tan aviat com sigui possible!

El neci es diverteix obrant amb infàmia; l’home intel·ligent, obrant amb saviesa. (Pr 10,23)

Finalment vull dirigir una mirada a Jesús, en el quadre central de la nostra pregària d’avui. Jesús diu una paraula de consol: avui estaràs amb mi al paradís. Quina paraula més forta. L’únic home que ha estat canonitzat públicament per Jesús és un criminal que s’ha penedit dels seus pecats en l’últim instant de llur vida. Nosaltres a vegades podríem pensar que l’obrar de Déu és un obrar injust, ja que aquell criminal no ha fet res per merèixer el paradís, si bé el que ha fet mereix la condemnació eterna. Però aquí hem de tenir present que la justícia de Déu no és com la justícia dels homes, i que ningú es guanya el cel pels propis mèrits, sinó pel do gratuït de Jesucrist, que donant la seva vida ens ha obert les portes del paradís.

És que Déu és injust quan aboca el seu càstig? De cap manera! Si Déu fos injust, com podria judicar el món? Alguns diuen: Si la meva infidelitat és una ocasió perquè Déu mostri més gloriosament la seva fidelitat, ¿encara hauré de ser jutjat com a pecador? (Rm 3,6-8)

Sant Pau ens adverteix a la carta als cristians de Roma de no ser injustos fins al moment final! Déu pot salvar sempre, però aquell que de veritat vol seguir Jesucrist obra com Jesucrist obrà. El nostre pecat és una oportunitat per a que Déu mostri la seva misericòrdia, però no hem de provocar el pecat a fi que Déu dispensi major misericòrdia: això no és un obrar cristià.

Acabem la meditació entorn aquesta tercera paraula contemplant quina és l’esperança de l’home: l’home vol viure per sempre en l’amor, i això és el que Jesús ofereix a Dimas quan reconeix que és un pecador. Obrim-nos, doncs, a confessar els nostres pecats per a que l’amor de Déu entri en el nostre cor.

Hoy estarás conmigo en el paraíso

Del evangelio según san Lucas:

Uno de los malhechores allí colgados le insultaba, diciéndole:

–¡Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros!

Pero el otro reprendió a su compañero diciendo:

–¿No temes a Dios, tú que estás sufriendo el mismo castigo? Nosotros padecemos con toda razón, pues recibimos el justo pago de nuestros actos; pero este no ha hecho nada malo.

Luego añadió:

–Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar.

Jesús le contestó:

–Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso.

Hoy quiero contemplar esta tercera palabra de Jesús, quien colgado en el madero escuchó las palabras de aquellos dos hombres que estaban colgados de la misma forma que Él. Dice el evangelio de Lucas que estos dos hombres eran dos ladrones comunes; pero sabemos que las leyes romanas no condenaban a la muerte a un ladrón común. La pena de muerte era reservada para aquellas personas que hubieran realizado crímenes graves: asesinatos, violaciones, revueltas en contra del César… no eran por lo tanto unos simples ladrones, vale más decir que eran unos criminales.

Esta pareja de criminales había visto su hora avanzada por motivo de la condena de Jesús. La prisa de los sacerdotes y de los fariseos para acabar con la llamada de Jesús antes de la Pascua había provocado que aquellos dos hombres también fueran llevados al patíbulo porque no se monta una crucifixión pública por un solo hombre. Seguro que esos dos criminales estaban agradecidos de ver sus días acortados debido a aquellas prisas. Por ello podemos contemplar las palabras del llamado «el mal ladrón», que con un tono despectivo se ríe de Jesús y le dice que los salve. De hecho, eso mismo es lo que hace Jesús, muriendo en la cruz está salvando a todos los hombres, también los peores criminales. A veces nosotros tenemos una sensación que necesitamos ser salvados ahora y aquí, tenemos una cierta prisa por vernos salvados, para vernos liberados de nuestras angustias, dolores, tristezas, enfermedades… y no vemos que aparezca un milagro en el cielo que nos salve. Tenemos esta prisa, y si después de haberlo pedido un par o tres de veces en la oración no vemos resueltos nuestros problemas, muchas veces nos surgen los pensamientos de ser abandonados por Dios, de no ser alguien querido por Él, o bien que Él no tiene el poder para curarnos. Tenemos que cambiar esta actitud, perseverar en la oración, perseverar en la fe, sabiendo que si Dios permite que el mal nos golpee, es para nuestro crecimiento personal. Podemos finalizar esta primera parte en que nos hemos fijado en el mal ladrón con dos citas bíblicas que nos deben animar a la oración paciente:

Si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? (Jb 2,10)

¿Cómo Dios no va a hacer justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Los hará esperar? Os digo que les hará justicia sin demora. Pero cuando el Hijo del hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? (Lc 18,7-8)

Ahora fijémonos en la actitud del llamado buen ladrón (si bien, como ya hemos dicho, era un criminal), que la tradición ha querido llamar con el nombre de Dimas. Él reconoce que ha sido un hombre injusto, un pecador, y que recibe el castigo merecido por sus actos. Termina con la petición a Jesús de hacerlo entrar en su Reino. Alguien que habla de esta manera no es un inculto, sino que es alguien que tiene realmente conciencia del daño que ha hecho a esta sociedad. Posiblemente este hombre habría recibido el evangelio cuando estaba en la cárcel, y allí se habría convertido a la fe en Jesucristo, queriendo de verdad cambiar de vida, enmendar todo el mal que ha hecho y empezar a construir el Reino de Dios en la tierra, que él también esperaba. Todos nosotros somos también un poquito como este condenado: tenemos fe en Jesucristo, pero muchas veces nuestras obras no lo demuestran. Tenemos grandes propósitos en el corazón, pero al mismo tiempo estamos peleados con los vecinos, nos aprovechamos de aquellos compañeros de trabajo que están a nuestras órdenes, defraudemos todo lo que podemos a hacienda, nos desocupamos del bienestar de los padres o de los hijos… hay tantas cosas que hacer para construir el Reino de Dios, y tan poco tiempo para hacerlo! Si te descuidas, te pasará la vida pensando en proyectos, pero sin haber hecho nada. Tengamos ahora una mirada hacia Dimas y confesémonos pecadores, reconocemos nuestras faltas, grandes o pequeñas, y proponemos hacernos de corregirlas lo antes posible!

El necio goza cometiendo infamias; el sabio goza con la sabiduría. (Pr 10,23)

Finalmente quiero dirigir una mirada a Jesús, en el cuadro central de nuestra oración de hoy. Jesús dice una palabra de consuelo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué palabra más fuerte. El único hombre que ha sido canonizado públicamente por Jesús es un criminal que se ha arrepentido de sus pecados en el último instante de su vida. Nosotros a veces podríamos pensar que el obrar de Dios es un obrar injusto, ya que ese criminal no ha hecho nada para merecer el paraíso, si bien lo que ha hecho merece la condenación eterna. Pero aquí debemos tener presente que la justicia de Dios no es como la justicia de los hombres, y que nadie se gana el cielo por los propios méritos, sino por el don gratuito de Jesucristo, que dando su vida nos ha abierto las puertas del paraíso.

Si Dios fuera injusto, ¿cómo podría juzgar al mundo? Pero si mi mentira sirve para que la verdad de Dios resulte aún más gloriosa, ¿por qué se me juzga como pecador? Y en tal caso, ¿por qué no hacer lo malo para que venga lo bueno? Eso es precisamente lo que algunos, para desacreditarme, dicen que enseño. ¡Tales personas merecen la condenación! (Rm 3,6-8)

San Pablo nos advierte en la carta a los Romanos de no ser injustos hasta el momento final! Dios puede salvar siempre, pero aquel que de verdad quiere seguir Jesucristo obra como Jesucristo obró. Nuestro pecado es una oportunidad para que Dios muestre su misericordia, pero no debemos provocar el pecado para que Dios dispense mayor misericordia: esto no es un obrar cristiano.

Acabamos la meditación entorno esta tercera palabra contemplando cuál es la esperanza del hombre: el hombre quiere vivir para siempre en el amor, y eso es lo que Jesús ofrece a Dimas cuando reconoce que es un pecador. Abrámonos, pues, a confesar nuestros pecados para que el amor de Dios entre en nuestro corazón.

por Pau Manent Bistué

Soy seminarista de la diócesis de Barcelona, en España. Nací el año 1990, y a la temprana edad de 18 años me decí por estudiar ingeniería aeroespacial. Me licencié en el año 2014 en la Universitat Politècnica de Catalunya. Tras un año de discernimiento vocacional, ingresé en el seminario de mi diócesis, la querida Barcelona. Allí me formé para ser presbítero, y estudié las licenciaturas de filosofía y teología. Al terminar la licencia de teología, a falta de unos pocos meses para recibir la ordenación, mi obispo y la diócesis me mandaron a estudiar a Roma el máster y el doctorado en teología fundamental, en la Universidad Pontifícia Gregoriana.

Un comentario en «Avui seràs am mi al paradís»
  1. Me parecen un gran acierto las reflexiones hechas sobre este evangelio. Sin duda, es algo que nos explicaron en su día, pero no siempre se escucha con la debida atención o, no siempre se acierta a exponer las cosas con claridad meridiana. Gracias Pau,

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *